Γραφείο Εξυπηρέτησης

Σε τί στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ στο πλαίσιο των νέων μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (Covid-19) και με γνώμονα την ασφάλεια των υπαλλήλων και του συναλλασσόμενου κοινού, ανακοινώνει την αναστολή της εξυπηρέτησης πολιτών με φυσική παρουσία στα γραφεία της (Αλαμάνας 1, 15125, Μαρούσι) από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020. Διαβάστε περισσότερα
Για τη διευκόλυνση των υποκειμένων των δεδομένων στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει συστήσει «Γραφείο Εξυπηρέτησης» το οποίο δέχεται, εξετάζει και απαντά σχετικά έγγραφα αιτήματα.
Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος διαπιστώσει την ύπαρξη λάθους σε δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση και να ζητήσει τη διόρθωσή τους.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE, για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και ενημέρωση των δεδομένων, προβαίνει στη συμπλήρωση (με τις ενδείξεις «εξοφλήθηκε», «ματαιώθηκε» κλπ.) ή διαγραφή αυτών, εφόσον, σύμφωνα με τον Kανονισμό Eπεξεργασίας Δεδομένων (KEΔ) του αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς, περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας τεκμηριωμένα στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους δε θα πρέπει να καταστρέφουν τα σώματα των εξοφλημένων επιταγών και συναλλαγματικών.
Oι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πραγματοποίηση συναλλαγής με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, καθώς και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σχετικές πληροφορίες και έντυπα με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, χορηγούνται στα Γραφεία Εξυπηρέησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στο Μαρούσι Αττικής,
οδός Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25.

Ώρες λειτουργίας: 08:30 - 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-36.76.700, Fax: +30 210-36.76.750 (9:00 - 16:00)
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.tiresias.gr
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E- mail): tiresias@tiresias.gr
Έντυπο αιτήσεων παροχής πληροφοριών για τα στοιχεία του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για φυσικά* και νομικά* πρόσωπα.
Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από αρμόδια Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή) ή να παραδίδεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Ο αιτών θα πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό (για τις προσωπικές εταιρείες) ή το ΦΕΚ (για Ανώνυμες & Ε.Π.Ε.) ή το πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση και επίσης να ακολουθήσει τις οδηγίες που δίνονται ανωτέρω για τα φυσικά πρόσωπα (θεώρηση γνησίου υπογραφής κλπ).

Tα χρονικά διαστήματα παραμονής των δεδομένων στο αρχείο έχουν ως εξής :

  1. ΣΑΥ & ΣΥΠ: Συνοψίζονται στο σχετικό πίνακα
  2. ΣΣΧ: Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις
  3. ΣΚΣΕ: Τα δεδομένα τηρούνται στο αρχείο για 5 χρόνια
  4. Ταυτότητες/Διαβατήρια: Οι πληροφορίες δε διαγράφονται από το αρχείο εκτός εάν υποβληθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης περί της κλοπής ή της απώλειας
  5. ΦΕΚ/ ΓΕΜΗ: Τα δεδομένα που αφορούν σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές και εταίρους των άνω νομικών προσώπων τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ή την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, αντίστοιχα.
  6. Αρχείο εκχωρημένων απαιτήσεων από συμβάσεις/ πιστοποιήσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων: Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων του αρχείου ορίζεται σε 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία της πλήρους εξόφλησης της εκχωρηθείσας απαίτησης. Μετά την πάροδο των τριών (3) μηνών τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται αυτόματα
  7. Επιστρεφόμενες/ μη αναζητηθείσες συστημένες επιστολές της εταιρίας προς τους πολίτες, τηρούνται στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για τρεις (3) μήνες από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μόνον αντίγραφο.
    Επιστρεφόμενα στην εταιρία/μη αναζητηθέντα πρωτότυπα δικαιολογητικά διατηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για δέκα (10) έτη από την υποβολή της αιτήσεως του υποκειμένου.

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαγραφής ή συμπλήρωσης δεδομένου αναλυτικά για κάθε περίπτωση καθώς και για τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, θα βρείτε στη σελίδα των συχνών ερωτήσεων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).
Η αποστολή των δικαιολογητικών με σκοπό τη συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένων του αρχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί και ταχυδρομικά.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν επιθυμεί τη μετάδοση των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς του, που τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μπορεί να ζητήσει, με σχετική αίτηση, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή) στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού, τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών προς τις Τράπεζες, τους Φορείς του Δημοσίου και το σύστημα ΤΣΕΚ.

Έντυπο αίτησης μη μετάδοσης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς για φυσικά* και νομικά* πρόσωπα.

Με την ικανοποίηση του αιτήματός του στη θέση των δεδομένων αναγράφεται: «δεν επιθυμεί τη μετάδοση δεδομένων που τον αφορούν».

Η άρση του άνω αιτήματος γίνεται ελεύθερα, οποτεδήποτε με την υποβολή νέας έγγραφης αίτησης προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Διαδικασία διόρθωσης εσφαλμένων στοιχείων
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα του Αρχείου που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση διόρθωσης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης.
Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation) 2016/679/ΕΕ μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ή αίτηση άρσης.
Έντυπο αίτησης καταχώρησης στο αρχείο, περί δηλώσεως κλοπής ή απώλειας ταυτότητας - διαβατηρίου.

Η ανάκληση δήλωσης κλοπής, απώλειας ταυτότητας-διαβατηρίου μπορεί να γίνει με υποβολή σχετικού εντύπου

Για τη διενέργεια μεταβολών στα στοιχεία του αρχείου (περιλαμβανομένης της διαγραφής αυτών), απαιτείται να προκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο δελτίο ταυτότητας βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί ανάκλησης της δήλωσης κλοπής/ απώλειας.
Tα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ βρίσκονται:
  Αλαμάνας 1,
Μαρούσι Αττικής,
Τ.Κ. 151 25
(Ταχυδρομική Θυρίδα 61086)

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Κοινού: 08:30 - 14:00
   
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 36.76.700 (09:00 - 16:00)
Fax: +30 210 36.76.750
E-mail: tiresias@tiresias.gr
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.tiresias.gr